اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر اکبر رضازاده

عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

akbarrezazadeh21yahoo.com

سردبیر

دکتر سید حمید خداداد حسینی

مدیریت بازرگانی استاد دانشگاه تربیت مدرس

khodadadmodare.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی رضاییان

مدیریت رفتار سازمانی استاد رفتار سازمانی دانشگاه شهید بهشتی

a-rezaeiansbu.ac.ir

دکتر علی اصغر انواری رستمی

مدیریت مالی استاد دانشگاه تربیت مدرس

anvarymodares.ac.ir

دکتر فتاح شریف زاده

مدیریت دولتی استاد مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی

sharifzadehatu.ac.ir

دکتر اصغر مشبکی

استاد دانشگاه تربیت مدرس

moshabakmodares.ac.ir

دکتر میر علی سید نقوی

مدیریت منابع انسانی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

asnagaviyahoo.com

دکتر یوسف محمدی مقدم

مدیریت منابع انسانی استاد دانشگاه علوم انتظامی امین

you_mohammadyahoo.com

دکتر شهامت حسینیان

مدیریت راهبردی دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

shahamat111719yahoo.com

دکتر محمد جواد کاملی

مدیریت دولتی دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

p.h.d.kameligmail.com

مدیر اجرایی

احمدرضا اسماعیلی

مدیریت منابع انسانی گروه مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم انتظامی امین

esmaeliahmadrezayahoo.com