راهنمای نویسندگان

قبل از ارسال مقاله، نکات زیر را به‌طور کامل در نظر بگیرید:

-       فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی مقالات پژوهشی را می‌پذیرد.

-        با توجه به سیاست‌های هیأت تحریریه، مجله از بررسی و انتشار مقالات ترجمه شده معذور است.

-       مقالات تهیه شده بر اساس راهنمای نگارش مقاله، الزاماً در سامانه نشریات ناجا به نشانی journals.police.ir، صفحۀ اختصاصی فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی ثبت ‌شود. این فصلنامه از دریافت مقالات به صورت دستی و چاپ شده معذور است.

-       درخواست مکتوبی که عنوان مقاله و نام نویسنده (یا نویسندگان) درآن مشخص شده باشد و به امضای هریک از آنها نیز رسیده باشد باید به همراه مقاله در سامانه ارسال شود.

-       یک نفر از میان نویسندگان هر مقاله به‌عنوان نویسنده مسئول (Corresponding Author) مشخص تا مکاتبات مجله صرفاً از طریق ایشان انجام شود و به‌اطلاع سایرین نیز برسد.

-       هیأت تحریریه مجله در قبول یا رد و همچنین حذف یا اصلاح مقاله‌های رسیده آزاد است.

-       درج مقالات در نشریه به‌معنی تأیید محتوای آن توسط هیأت تحریریه نشریه نبوده، لذا مسئولیت صحت مطالب هر مقاله بر عهده نویسنده یا نویسندگان آن است.

-        اصالت و منشأ مقاله باید برای اعضای تحریریه محرز گردد. لذا مقالات مستخرج از پایاننامههای کارشناسیارشد و رسالههای دکتری باید تصویری از صورتجلسه دفاع یا نامهای از دانشگاه محل تحصیل مبنی بر تصویب پروپزال تحقیق با موضوع مرتبط به مقاله را به همراه مقاله در قسمت فایلهای اضافی ارسال کنند. در خصوص مقالات مستخرج از طرحهای تحقیقاتی، قرارداد منعقده با سازمان مربوطه یا نامۀ موافقت با اجرای تحقیق در سازمان ارسال شود. برای مقالاتی که مستخرج از تحقیقات مستقل محقق هستند، یا نامۀ موافقت سازمان مربوطه مبنی بر تحقیق در آن سازمان یا گواهی دو نفر از خبرگانی که در آن تحقیق حضور داشتهاند، مبنی بر صحت اجرای تحقیق، ارسال شود. در غیر این صورت نویسنده باید طی گزارشی فرایند اجرا و دلایل انجام تحقیق را به طور کامل شرح داده تا در این خصوص در جلسه هیات تحریریه تصمیم گیری شود.

-        در صورت عدم رعایت راهنمای تدوین، مقاله در فرایند بررسی و داوری قرار نخواهد گرفت.

-        مقالات تهیه شده بر اساس راهنمای نگارش مقاله، الزاماً باید بعد از ثبت نام در سامانه نشریات ناجا در نشانی Journals.police.irبارگذاری ‌شود. این فصلنامه از دریافت مقالات به صورت دستی، ایمیل و... معذور است.

-        یک نفر از میان نویسندگان هر مقاله به‌عنوان نویسنده مسئول (Corresponding Author) مشخص گردد تا مکاتبات مجله صرفاً از طریق ایشان انجام گردد و به‌اطلاع سایرین نیز برسد.

-        در تعیین و ترتیب نویسندگان مقاله دقت فرمایید، چرا که براساس مصوبه هیات تحریریه، تغییر ترتیب نویسندگان یا تغییر نویسنده مسئول و... به هیچ عنوان امکانپذیر نمیباشد.

-        مقاله ارسال شده نباید در هیچ سمیناری (داخل، یا ملی یا بین‌المللی) ارایه شده باشد و یا در هیچ نشریه‌ای ( داخلی، ملی یا بین‌المللی) قبلاً چاپ و یا همزمان، به‌نشریه‌های دیگر فرستاده نشده باشد. در هریک از مراحل چهارگانه بررسی مقاله (تا قبل از چاپ و انتشار)، هرگاه ارسال توأمان مقاله مذکور به ‌سایر نشریات، سمینارها و یا کنفرانس‌ها برای هیأت تحریریه محرز گردد، مقاله ارسالی بایگانی گردیده و در صورتی که نامه تأیید مقاله نیز صادر شده باشد، مراتب به‌صورت مکتوب به‌گیرندگان و واحد دانشگاهی مربوطه اعلام خواهد گردید و در ادامه حسب نظر مسئولان نشریه، نویسنده با محدودیت‌هایی برای ارائۀ مقاله به این نشریه مواجه خواهد شد.

-        محتوای مقاله با اهداف نشریه متناسب باشد (تشخیص این مورد با هیأت تحریریه است)، در این خصوص میتوانید از فهرست مقالات چاپ شده در شمارههای پیشین کمک بگیرید.

-        هیأت تحریریه مجله در قبول یا رد و همچنین حذف یا اصلاح مقاله‌های رسیده آزاد است.

-        با توجه به سیاست‌های هیأت تحریریه، مجله از بررسی و انتشار مقالات ترجمه شده معذور است.

-        درج مقالات در نشریه به‌معنی تأیید محتوای آن توسط هیأت تحریریه نشریه نبوده، لذا مسئولیت صحت مطالب هر مقاله بر عهده نویسنده یا نویسندگان آن است.

-        صرفاً مقالاتی که در چارچوب قوانین مذکور در این راهنما آمده است قابلیت چاپ خواهند داشت، لذا لازم است فارغ‌التحصیلان از ارایه یک بخش از رساله- پایان نامه (عین مطالب) خودداری نمایند.

 

ساختار مقالات در فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی

 • مقالات ارسال شده به این نشریه نباید بیشتر از 7000 کلمه باشد.
 • عنوان مقاله گویا، شفاف و مختصر باشد (ارتباط بین عنوان مقاله با محتوای آن جزو شاخص‌های تصمیم‌گیری برای پذیرش مقالات است.).
 • مرتبه علمی نویسندگان با درج عنوان دانشگاه، دانشکده و گروه مربوطه آورده شود. افراد غیر هیأت علمی باید سطح تحصیلات خود را به همراه مشخصات دانشگاه مربوطه عنوان کنند. از ذکر عناوین مسئولیت‌های اجرایی و سایر القاب غیرعلمی بپرهیزید. آدرس پست الکترونیک نویسنده یا نویسندگان زیر نام آنها ذکر شود و نویسنده مسئول مقاله مشخص شود.
 • چکیده مقاله باید 200 الی 250 کلمه، به‌شکل ساختارمند و شامل عناوین؛ زمینه و هدف، روششناسی، یافتهها، نتیجهگیری باشد.
 • کلید واژههای مقاله در سه تا پنج کلمه آورده شود.
 • مقدمه در مقالات شامل زمینۀ تحقیق و همچنین ضرورت انجام آن می‌باشد، مقدمه به سوال اصلی تحقیق منتهی می‌شود.
 • در بخش بیان مسأله به صورت شفاف، مستند و خلاصه، مسئله‌ای که باعث شده تا محقق پژوهش را انجام دهد ذکر شود. از ذکر توضیحات اضافی، تعاریف و... در این بخش خودداری کنید.
 • بعد از بیان مسأله، مبانی نظری و پیشینه پژوهش در تیترهای مجزا آورده شود. استفاده از منابع جدید و دست‌اول در مبانی نظری و نقد نظریات مختلف و ارائه تعاریف مبنای تحقیق در مبانی نظری و همچنین ارائه نقد پیشینه پژوهش از جمله شاخص‌های مهم در پذیرش مقالات این فصلنامه است.
 •  برای مقالاتی که با توجه به روش‌شناسی و ماهیت تحقیق امکان‌پذیر است، مدل مفهومی که نشان دهنده (شماتیک) روابط بین متغیرهای تحقیق است، با تشریح روابط و ذکر منابع پشتیبان آورده شود.
 • در بخش روششناسی پژوهش، بدون توضیحات اضافی؛ ماهیت پژوهش، روش اجرای پژوهش، جامعه آماری، روش تعیین حجم نمونه، روش نمونه‌گیری، روش گردآوری داده و اطلاعات، ابزارهای گردآوری (به همراه توضیحات مربوط به روایی و پایایی ابزارها) و روش‌های تجزیه و تحلیل داده و اطلاعات آورده شود.
 • در یافتههای پژوهش، نتایج حاصل از تحلیل داده و اطلاعات پژوهش با جزییات مورد نیاز آورده شود. در این بخش به‌طور مختصر به معرفی ویژگی‌های جمعیت شناختی افراد مورد مطالعه پرداخته شود.
 • در بخش بحث و نتیجهگیری، ابتدا در مورد چرایی دستیابی به یافته‌های پژوهش بحث شده و در ادامه نتایج تحقیق با نتایج تحقیقات مشابه پیشین مقایسه شود. در این مقایسه از ذکر مطالب کلی پرهیز شود و دقیقاً وجه تشابه و تمایز پژوهش جاری با تحقیقات دیگر مشخص شود.
 • در بخش پیشنهادها، پیشنهادهای مستخرج از پژوهش ارائه می‌شود و دقیقاً باید مشخص شود که هر پیشنهاد براساس کدام یافته یا یافته‌های پژوهش ارائه شده است.
 • تقدیر و تشکر؛ در این بخش به اختصار از دست‌اندرکاران و یا سازمان‌های دخیل در پژوهش قدردانی می‌‌شود.
 • منبع‌دهی در این فصلنامه باید براساس شیوه‌نامه APA انجام شود.
 • توجه شود که هیچ کلمه غیرفارسی (اسم و...) در متن، جداول، نمودارها و اشکال وجود نداشته باشد و در متن از معادل فارسی استفاده و معادل انگلیسی در پاورقی درج شود.
 • معادل انگلیسی تمامی اسامی خارجی مندرج در منابع داخل متن برای بار اول باید در پاورقی آورده شود.
 •  بعد از تکمیل مقاله باید منابع فارسی نیز به انگلیسی ترجمه شده و در فایل جداگانه‌ای برای فصلنامه ارسال شود.
 • بعد از معرفی مقالات فارسی یا خارجی در انتهای مقاله طبق فرمت ذکر شده، حتماً باید لینک اینترنتی دسترسی به این مقالات آورده شود.
 • تمامی جداول، نمودارها و اشکال باید شماره‌گذاری شده و عنوان داشته باشند. عنوان جداول در بالا و برای نمودارها و اشکال در زیر آنها درج شود.
 • انشاء و املای مقاله صحیح، روان و سلیس باشد و نکات دستوری در نگارش آن رعایت شود. مقالاتی که دارای اشکالات متعدد در این زمینه باشند برای اصلاح به نویسندگان عودت داده می‌شوند.

آیین نامه پیشگیری از سرقت و تقلب علمی

 ثبت مقاله در سامانه نشریه با ارسال ایمیل به کلیه نویسندگان مقاله اطلاع داده خواهد شد. بدیهی است درج نام نویسندگان در مقاله به منزله نقش اساسی ایشان در تدوین مقاله است، در صورتی که نویسندگان مقاله در تدوین مقاله نقشی نداشتهاند و از نام آنها سوءاستفاده شده است، لطفاً مراتب را بلافاصله از طریق ایمیل دریافتی اطلاع دهند. همه نویسندگان مقاله در مورد اصالت اثر مسئول هستند. حق ارزیابی موارد سرقت علمی و سلب اعتبار برای نشریه محفوظ است.

بعد از ارسال مقاله به سامانه نشریه، تحت هیچ شرایطی جایگاه نویسندگان اول، مسئول و ... تغییر نخواهد کرد.

 سرقت علمی شکل­‌های گوناگونی دارد از جمله:

الف. ثبت مقاله دیگران به نام خود؛

ب. درج نام نویسندگان و پژوهشگرانی که در مقاله نقشی نداشته‌اند؛

ج. کپی‌­برداری یا تکرار بخش‌های قابل­ توجهی از مقاله دیگر (حتی اگر مقاله کپی شده مربوط به یکی از نویسندگان مقاله جدید باشد)؛

د. طرح نتایج حاصل از پژوهش‌های دیگران به نام خود؛

هـ. چاپ مکرر مقاله توسط نویسنده واحد در چند نشریه؛

و. بیان نتایج نادرست و خلاف یافتههای علمی یا تحریف نتایج حاصل از پژوهش؛

ز. استفاده از دادههای نامعتبر یا دستکاری در دادههای پژوهش.

موارد سرقت علمی توسط مسئولان نشریه بررسی و برای حراست از اعتبار و زحمات دیگر پژوهشگران، بدون هیچ تساهل و چشم‌پوشی با توجه به میزان سرقت علمی به شرح ذیل برخورد قانونی می‌شود:

-        مقاله رد خواهد شد و در صورت چاپ از روی وبگاه نشریه برداشته خواهد شد.

-        اسامی همه نویسندگان مقاله در سیاهنامه نشریههای دانشگاه علوم انتظامی امین قرار خواهد گرفت.

-        از مراجع قضایی ذیصلاح پیگیری حقوقی خواهد شد.

-        طی یک نامه رسمی پرونده سرقت علمی با سایر دانشگاهها و نشریههای داخلی و خارجی مرتبط به اشتراک گذاشته خواهد شد.

-        مراتب طی یک نامه رسمی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دانشگاهها، مؤسسهها، نشریهها و هر محلی که نویسندگان از امتیاز چاپ این مقاله استفاده کردهاند، اطلاع داده خواهد شد.