درباره نشریه

فصلنامه علمی مدیریت منابع در نیروی انتظامی به صاحب امتیازی دانشگاه علوم انتظامی امین از سال 1392 منتشر می‌شود و وفق نامة شماره 137208/18/3، در تاریخ 28/7/1393، بر اساس نظر کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور در وزارت، علوم، تحقیقات و فناوری، درجة علمی-پژوهشی به این فصلنامة اعطا گردیده است. این نشریه با استفاده از همکاری و همراهی پژوهشگران، اساتید، خبرگان و اندیشمندان حوزه مدیریت منابع سازمانی (منابع انسانی، مالی، فناوری اطلاعات و...) درصدد نشر یافته‌های جدید علمی حاصل از گزارش طرح‌های پژوهشی، پایان نامه‌ها و رساله‌های تحصیلی، تحقیقات دانشگاهی و... با دو ویژگی اصالت و نوآوری در قالب مقالات پژوهشی است.