دوره و شماره: دوره 1397، شماره 24، زمستان 1397، صفحه 1-258 

مقاله پژوهشی

1. طراحی مدل بهسازی عملکرد کارکنان در وزارت کشور با رویکرد داده‌بنیاد

صفحه 1-34

امید احمدی؛ امین رضا کمالیان؛ نورمحمد یعقوبی؛ محمد قاسمی؛ سید سعید جلالی


4. ارائه الگوی کیفی تعادل کار و زندگی کارکنان ناجا با تأکید بر معماری منابع انسانی

صفحه 83-110

احمدرضا اسماعیلی؛ میر علی سید نقوی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ ناصر حمیدی


5. طراحی شبکه زنجیره تأمین خدمات خودرویی با استفاده از روش بهینه‌سازی استوار فازی

صفحه 111-136

حسین بازرگانی؛ محمدرضا فتحی؛ میلاد آقائی؛ مصطفی خواجه نادری


6. شناسایی عوامل تأثیرگذار در توسعه ورزش ناجا

صفحه 137-162

فرزاد غفوری؛ حبیب هنری؛ جعفر علی قادری


8. ارائه مدلی برای کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی در دانشگاه علوم انتظامی امین

صفحه 185-210

روح الله سالار؛ کامران محمد خانی؛ امیرحسین محمد داودی