دوره و شماره: دوره 1396، شماره 20، زمستان 1396 
4. شناسایی ابعاد نگهداشت استعدادها در سازمان‌های ایران با استفاده از رویکرد ترکیبی

صفحه 89-120

مجید نعیم‌یاوری؛ حسین اسلامی؛ علیرضا افشانی؛ شهناز نایب‌ِزاده


7. تبیین نقش توانایی‌های مدیریت بر رابطه میان کیفیت سود و مازاد بازده

صفحه 165-196

حسن بلالی ورنوسفادرانی؛ ایرج نوروش؛ علی اصغر انواری رستمی؛ حسن فرج زاده دهکردی