دوره و شماره: دوره 1395، شماره 16، زمستان 1395 
2. تأثیر کارشیفتگی (اعتیاد به کار) بر اخلاق حرفه‌ای

صفحه 39-60

علی باباییان؛ حسین علیزاده؛ کوروش عزیزی