دوره و شماره: دوره 1400، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 1-275 

مقاله مستخرج از رساله دکتری

1. عوامل موثر بر رفتارهای غیر اخلاقی نافع سازمان

صفحه 1-30

مریم باوندپور؛ بهروز رضایی منش؛ حبیب رودساز؛ میرعلی سیدنقوی


2. ارائه مدل مفهومی بهره‌ وری سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی ناجا

صفحه 31-64

مرتضی شریفی؛ محمدرضا معتدل؛ عباس طلوعی اشلقی؛ طهمورث سهرابی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

4. توسعه مدل خودارزیابی عملکرد سازمانی مبتنی بر رویکرد چهارچوب عمومی ارزیابی(CAF)

صفحه 93-126

سید حامد هاشمی؛ مجتبی طبری؛ علی فرهادی محلی؛ علیرضا معطوفی


5. طراحی الگوی مدیریت ارزش مدار در وزارت کشور

صفحه 127-166

عبدالرضا بیات؛ فرشاد حاج علیان؛ تورج مجیبی


6. طراحی الگویی از عوامل کاهنده ریاکاری اخلاقی مدیران از نگاه مدیریت جهادی با رویکرد کیفی

صفحه 167-188

نفیسه نوروزی دریاکناری؛ محمد جواد تقی پوریان؛ قربانعلی آقااحمدی؛ رضیه علیخانی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

9. سنجش دارایی دانش ملی

صفحه 230-259

مهری عبدالوند؛ کرم اله دانش فرد؛ ابوالحسن فقیهی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

11. ارائه الگوی سرمایه فرهنگی پلیس جمهوری اسلامی ایران

صفحه 288-312

محمدرضا باباپور سکه؛ علی اصغر عباسی اسفجیر؛ علی رحمانی فیروزجاه؛ داود دعاگویان