دوره و شماره: دوره 1400، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-342 

مقاله مستخرج از رساله دکتری

1. ارائه الگوی انگیزه خدمت عمومی در سازمان های دولتی با تکیه برمنویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

صفحه 1-28

ندا کاوند؛ یوسف محمدی مقدم؛ امیر بابک مرجانی


مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد

2. ارزیابی الگوی مدیریت استعداد با تاکید بر فرآیندهای استعدادیابی و استعدادپروری

صفحه 29-66

خدایار ابیلی؛ فاطمه نارنجی ثانی؛ سارا رحمتی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

3. طراحی سازوکارهای حکمرانی در شرایط تحریم

صفحه 67-90

رحمت اله قلی پور؛ محمد ابویی؛ علی پیران نژاد؛ محمد فاضلی؛ مهدی علی زاده


4. طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی پایدار همسو با حکمرانی مطلوب پایدار در نظام اداری ایران

صفحه 91-128

علیرضا جلالی فراهانی؛ مرتضی موسی خانی؛ سید مهدی الوانی؛ ابوالفضل کاظمی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

8. طراحی مدل نتایج عملکرد و پایداری مبتنی بر نوآوری؛ تبیین قابلیت دوسو توانی

صفحه 239-268

غلامرضا امینی خیابانی؛ عظیم آله زارعی؛ داود فیض


مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد

10. بررسی ‌‌‌تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر عدم تقارن اطلاعاتی

صفحه 297-320

سیدرسول معصومی؛ سید حسن محمدی اوات