دوره و شماره: دوره 1400، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-265 

مقاله مستخرج از رساله دکتری

1. ارائه الگوی انگیزه خدمت عمومی در سازمان های دولتی با تکیه برمنویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

صفحه 1-32

ندا کاوند؛ یوسف محمدی مقدم؛ امیر بابک مرجانی


2. مدیریت استعداد در اسناد سیاستی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 33-59

ناصر پورصادق؛ آذر اسلامی؛ مسعود حقیقی


3. طراحی سازوکارهای حکمرانی در شرایط تحریم

صفحه 60-87

رحمت اله قلی پور؛ محمد ابویی؛ علی پیران نژاد؛ محمد فاضلی؛ مهدی علی زاده


4. طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی پایدار همسو با حکمرانی مطلوب پایدار در نظام اداری ایران

صفحه 88-111

علیرضا جلالی فراهانی؛ مرتضی موسی خانی؛ سید مهدی الوانی؛ ابوالفضل کاظمی


5. طراحی و تبیین مدل ارتقای بهره وری منابع انسانی در بخش دولتی

صفحه 112-136

یدالله شکوهی؛ محمد موسوی؛ محمدجواد حضوری


مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد

6. ارزیابی الگوی مدیریت استعداد با تاکید بر فرآیندهای استعدادیابی و استعدادپروری

صفحه 137-162

خدایار ابیلی؛ فاطمه نارنجی ثانی؛ سارا رحمتی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

8. طراحی مدل نتایج عملکرد و پایداری مبتنی بر نوآوری؛ تبیین قابلیت دو سو توانی

صفحه 188-216

غلامرضا امینی خیابانی؛ عظیم آله زارعی؛ داود فیض


مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد

10. بررسی ‌تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر عدم تقارن اطلاعاتی

صفحه 246-277

سیدرسول معصومی؛ سید حسن محمدی اوات