دوره و شماره: دوره 1399، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1-284 

مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد

2. مستندسازی تجربیات مدیران اسلامی در تربیت و پرورش منابع انسانی

صفحه 27-50

فرزان اکبری خرم؛ مجید مختاریان پور


مقاله مستخرج از رساله دکتری

3. ارائه مدلی جهت بازی وارسازی مدیریت منابع انسانی در سازمانهای دولتی

صفحه 51-84

احمد بی آزار؛ مهدی مرتضوی؛ کیوان شاه قلیان


4. حکمرانی اخلاقی در بخش عمومی از دیدگاه نهج‌البلاغه

صفحه 85-118

مسعود شریعتی؛ وجه‌الله قربانی‌زاده؛ بهروز رضایی منش؛ عبدالحسین خسروپناه دزفولی


مقاله پژوهشی

5. احصاء و تبیین روش های آسیب زا در تربیت دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین

صفحه 119-158

رحیم احمدی؛ روح الله کریمی خویگانی؛ صادق رضایی


مقاله مستخرج از طرح پژوهشی

6. ارائه الگوی آماده سازی کارکنان در شرف بازنشستگی ناجا

صفحه 159-190

حسین بجانی؛ داریوش رحمتی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

7. طراحی مدل ریسک های منابع انسانی برمبنای نظریه پردازی داده بنیاد

صفحه 191-218

سلطنت روایی؛ آرین قلی پور؛ طهمورث حسنقلی‌پور یاسوری؛ حسن قالیباف اصل


مقاله مستخرج از طرح پژوهشی

8. رابطه پیش‌بینی سازمانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی دوسوتوانی و نقش تعدیل‌گر پویایی محیطی

صفحه 219-254

شمس الدین نیک منش؛ اکبر رضا‌زاده؛ میثم عاقلی


مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد

9. تاثیر رهبری اخلاقی بر رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی طرد شدگی در محیط کار

صفحه 255-284

مهدی طزری؛ حاجیه رجبی فرجاد