دوره و شماره: دوره 1399، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-250 

مقاله مستخرج از طرح پژوهشی

1. تدوین مدل ارتباطی تاثیرات تصویر پردازی جمعی و دیده‌بانی بر توسعه ورزش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

صفحه 1-24

علی همتی عفیف؛ محمد حسین قربانی؛ احمد محمودی؛ عین الله کشاورز ترک


مقاله مستخرج از رساله دکتری

2. الگوی زنجیره تامین ترکیبی ناجا

صفحه 25-48

تقی برزگر وجهی آبادی؛ یونس وکیل الرعایا؛ سید عبدالله حیدریه؛ اصغر آقائی


3. مدل لجستیک چابک پلیس پیشگیری با استفاده از روش تحلیل تماتیک

صفحه 49-76

میلاد آقائی؛ ابوالفضل کزازی؛ علیرضا جزینی؛ مقصود امیری؛ محمدتقی تقوی فرد


5. طراحی الگو برای بهبود معیشت بازنشستگان نیروهای مسلح

صفحه 105-130

فرشاد فائزی رازی؛ نسرین شمشیری؛ هادی همتیان؛ سید محمد زرگر


6. طراحی چارچوب پایبندسازی کارکنان در بخش دولتی ایران

صفحه 131-154

عبدالحسین پیکرنگار؛ میرعلی سیدنقوی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ علی محتشمی


مقاله مستخرج از طرح پژوهشی

7. سنجش سطح بلوغ مدیریت سرمایه فکری تحقیقات و مطالعات ناجا

صفحه 155-180

سید امیررضا نجات؛ علی کریمی خوزانی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

8. ارائه الگویی برای حکمرانی خوب در بخش دفاعی جمهوری اسلامی ایران و ضرورت بکارگیری آن

صفحه 181-214

ایوب امیری؛ علیرضا رزقی‌رستمی؛ پروانه گلرد؛ جمشید صالحی صدقیانی


مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد

9. نقش مهارت‌های ارتباطی فرماندهان و مدیران در ارتقاء سرمایه اجتماعی

صفحه 215-250

کاووس شکری زاده؛ اصحاب حبیب زاده