دوره و شماره: دوره 1399، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-280 
2. طراحی الگوی شایستگی مدیران قضایی ایران

صفحه 33-62

فاطمه فرهیخته؛ سید نجم الدین موسوی؛ محمد حکاک؛ حجت وحدتی


3. تبیین محتوای قراردادهای روان‌شناختی با رویکرد فراترکیب

صفحه 63-90

سید علی‌اکبر افجه؛ حامد دهقانان؛ وحید خاشعی ورنامخواستی؛ کریم رحمتی


6. ارائه مدل نشانگرهای بدبینی سازمانی در صنعت بانک‌داری

صفحه 145-186

سیدمحمدباقر محمدی پیراسته؛ حسین عباسیان؛ اکبر حسن پور؛ سعید جعفری نیا


مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد

8. طراحی الگوی شایستگی مدیران حفاظت از شخصیت ها

صفحه 225-248

مهدی علی‌زاده؛ مهدی قادری