دوره و شماره: دوره 1398، شماره 4 - شماره پیاپی 25، زمستان 1398، صفحه 1-205 

مقاله مستخرج از رساله دکتری

2. ارایه مدل ویژگی‌های مدیران پیش‌کنش نیروی انتظامی با بهره‌‌گیری از سیستم استنتاج فازی

صفحه 33-64

شیرین کاظمی راد؛ محمد عطایی؛ سید مهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ محمود البرزی


3. نشان سازی ملی در حوزه نخبگان و استعدادهای برتر علمی

صفحه 65-90

زهره شرعی؛ سید عباس ابراهیمی؛ حسین دامغانیان؛ عظیم زارعی


4. ارائه الگو برای بهبود معیشت بازنشستگان نیروهای مسلح با تأکید بر حکمرانی خوب

صفحه 91-118

نسرین شمشیری؛ فرشاد فائزی رازی؛ هادی همتیان؛ سید محمد زرگر


8. ارائه الگو و شیوه های طردشدگی در محیط کار

صفحه 199-223

حاجیه رجبی فرجاد؛ صدیقه طوطیان اصفهانی؛ محسن رضایی