سنجش دارایی دانش ملی

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت دولتی (گرایش منابع انسانی)، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و افتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه

2 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و افتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: دارایی­های دانش نشان دهنده توانایی­ها و ظرفیت کشور است که برای رشد اقتصادی، مزیت رقابتی، توسعه انسانی و کیفیت زندگی ضروری است. هدف پژوهش حاضر، سنجش دارایی دانش ملی بوده است.
روش شناسی: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه اجرا توصیفی می­باشد. همچنین از لحاظ شیوه گردآوری و تحلیل داده­ها در زمره مطالعات موردی قرار می­گیرد. جامعه آماری این پژوهش سازمان­های فعال و دارای مجوز رسمی فعالیت در کشور جمهوری اسلامی ایران است. چهار سازمان، به نمایندگی از هر یک از بخش­های عمومی و خصوصی به صورت هدفمند و بر حسب امکان دسترسی به اطلاعات انتخاب و در نمونه قرار گرفت. گردآوری اطلاعات با هماهنگی و ارسال فایل جدول شاخص­ها به افراد ذیربط در سازمان­های مورد مطالعه و دریافت اطلاعات تکمیل شده انجام گرفت.
یافته­ها: در این تحقیق دارایی دانش در چهار بعد محیط، زیرساخت، برونداد و سرمایه انسانی سنجیده شد و  با توجه به ماهیت این اطلاعات که از نوع مالی بود، اطلاعات از بخش­های مالی، منابع انسانی، فناوری و واحدهای مرتبط و مطلع صورت پذیرفت.
نتیجه­گیری: نتایج به دست آمده حاکی از آن است که میزان توجه به مولفه­ها و ابعاد دارایی­های دانش در این سازمان­ها متفاوت است و ارزش دارایی دانش در برخی مولفه­ها به دلیل نبود فرایندهای سنجش و یا نسنجیده شدن آنها به صورت مجزا، صفر گزارش شد.

کلیدواژه‌ها