راهبردهای جذب، نگهداشت و رهایی از خدمت منابع انسانی در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله مستخرج از طرح پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به اهمیت راهبردی منابع انسانی در نیروی انتظامی به عنوان سازمانی کارمحور، تحقیقحاضر به منظور تدوین راهبردهای مطلوب منابع انسانی نیروی انتظامی انجام گرفته است.
روششناسی: این تحقیق از نظر هدف، از جمله تحقیقات کاربردی است، گردآوری داده‌ها به روش پیمایشی و با ابزار پرسشنامه انجام شده است. مقدار ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مجموع گویه­ها 925/0 می­باشد که نشان می­دهد ابزار جمع­آوری داده­ها از میزان پایایی بالای برخوردار است. جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه خبرگان در حوزه انتظامی و نیروی انسانی می‌باشد. روش نمونه گیری در این تحقیق نمونه گیری هدفمند و حجم نمونه از طریق فرمول کوکران به تعداد 186 نفر مشخص گردیدند. برای تدوین راهبردهای منابع انسانی از تکنیک تحلیلیSWOT و برای تعیین وضعیت موجود و مطلوب هر یک از فرایندها از ماتریس ارزیابی و اقدام راهبردی و برای اولویت‌بندی و امکان‌پذیری راهبردهای کلان اتخاذ شده هر یک از فرایندها از ماتریس برنامه‌ریزی راهبردی کمی استفاده شده است.
یافتهها: یافته‌های تحقیق نشان داد که فرایند جذب منابع انسانی ناجا در وضع موجود در ابتدای وضعیت تدافعی خفیف، غیرفعال و انفعالی قرار دارد. همچنین فرایند جذب مدیریت منابع انسانی ناجا از بعد داخلی با کمی ضعف و از بعد خارجی با کمی تهدید مواجه است. همچنین یافته‌های تحقیق در خصوص فرایند نگهداشت منابع انسانی ناجا نشان داد که وضع موجود این فرایند محافظه‌کارانه خفیف، حال‌نگر و احتیاطی است و در مورد فرایند خروجی، نتایج تحقیق نشان داد که فرایند خروجی مدیریت منابع انسانی ناجا در وضعیت موجود در ابتدای وضعیت تدافعی خفیف قرار دارد و براساس محاسبه به عمل آمده از ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی وضعیت مطلوب فرایند خروجی مدیریت منابع انسانی ناجا را در موقعیت تهاجمی خفیف، بیش‌فعال و تعاملی نشان می‌دهد.
نتیجهگیری: نتایج این تحقیق حاکی از آن است که در صورت پیاده‌سازی و عملیاتی‌ نمودن موفقیت‌آمیز و اثربخش راهبردهای مطلوب تدوین شده در هر سه فرایند فوق، هم‌افزایی فعالیت‌های سازمان، انسجام بخشی و هماهنگی بین سیاست‌های و راهبردهای کلان مدیریت منابع انسانی ناجا فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها