طراحی و تبیین مدل جانشین پروری با رویکرد طراحی مشاغل در شرکت ارتباطات سیار ایران

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی / دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

3 استادیار دانشگاه آزاد

چکیده

زمینه و هدف : یکی از مقوله های مهم در تربیت سرمایه انسانی و حفظ توانمندی سازمان ها، جانشین پروری بوده و یکی از روش های جانشین پروری توجه به طراحی مشاغل سازمان بر مبنای شاخص هایی است که بتواند جانشین پروری را در سازمان محقق نماید. هدف از این تحقیق بررسی ابعاد و مولفه ها و شاخص های جانشین پروری با رویکرد طراحی مشاغل در یکی از شرکت های بزرگ ایرانی می باشد.
روش شناسی تحقیق : این تحقیق از نوع کیفی-کمی بوده و به روش اکتشافی انجام شده، جامعه آماری تحقیق در بخش مطالعه کیفی، خبرگان مرتبط با موضوع و در بخش کمی، تعدادی از خبرگان و مدیران شرکت ارتباطات سیار بوده است.
یافته های تحقیق : طراحی مشاغل با رویکرد جانشین پروری نیازمند یک فرآیند شناسایی مشاغل کلیدی و همچنین کارکنان مستعد و سپس اجرای آن در شرکت و در نهایت ارزیابی و سنجش میزان موفقیت در اجرای آن از طریق ابزارهای مخصوص می باشد.
نتیجه گیری : در شرکت ارتباطات سیار به دلیل تخصصی بودن مشاغل و تکیه بر منابع انسانی و فنی به صورت همزمان، فرآیند طراحی مشاغل باید به گونه ای انجام پذیرد که به صورت سیستمی بتوان جانشین پروری را در سطح شرکت و در مشاغل کلیدی انجام داد به نحوی که سلیقه مدیران و صلاحدید آنها کمترین تاثیر را بر اصل فرآیند داشته و در هر زمان شایستگی های افراد آنها را در مقام جانشین برای مشاغل کلیدی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها