طراحی الگویی از عوامل کاهنده ریاکاری اخلاقی مدیران از نگاه مدیریت جهادی با رویکرد کیفی

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

2 گروه جامعه شناسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

3 گروه حسابداری، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به اهمیت و نقش مدیریت جهادی در اقتصاد مقاومتی، سرمایه و عامل استحکام قدرت ملی بودن مدیریت، و اهمیت ویژه رفتار اخلاقی مدیران، در این پژوهش به بررسی ریاکاری اخلاقی مدیران پرداخته شد. ریاکاری نوعی دروغ تعریف شده که بر آن مبنا، فرد نگرش خاصی را وانمود می کند تا نزد دیگران مقدس جلوه نماید. هدف این پژوهش طراحی الگویی از عوامل کاهنده ریاکاری اخلاقی مدیران با رویکرد کیفی با استفاده تکنیک فرافکنی می باشد.
روش شناسی: تحقیق حاضر از منظر هدف توسعه ای بوده و پژوهش تفسیری می باشد و با رویکرد کیفی و مصاحبه انفرادی و مصاحبه کانون با تکنیک فرافکنی در سه بخش سوالات، تداعی کلمات و برداشت از تصاویر تنظیم گردید. جامعه آماری مدیران حوزه خدمات مالی بانک و بیمه بوده که با نمونه گیری هدفمند 14 نفر تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش، مصاحبه نیمه ساختار یافته بود، از چهار معیار قابلیت اعتبار، انتقال پذیری، قابلیت اطمینان و تایید پذیری جهت بررسی استحکام پژوهش استفاده، و با کمک نرم افزار تحلیل کیفی MAXQDA و فرایندهای کدگذاری تحلیل داده ها صورت گرفت.
یافته ها: تحلیل کیفی منجر به طراحی الگویی از عوامل کاهنده ریاکاری اخلاقی مدیران از نگاه مدیریت جهادی شد که نشان می دهد عوامل کاهنده در 7 بعد عوامل ارزشی، توانایی مدیریتی، مسئولیت پذیری، عدالت سازمانی، شفافیت سازمانی، وجدان کاری و تعهد سازمانی می باشد.
نتیجه گیری: این پژوهش با تبیین مدل ریاکاری اخلاقی، زمینه شناخت ابعاد تشکیل دهنده ریاکاری اخلاقی مدیران به عنوان عوامل کاهنده ریاکاری اخلاقی را فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها