طراحی الگوی مدیریت ارزش مدار در وزارت کشور

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد فیروزکوه،دانشگاه آزاد اسلامی ،فیروزکوه،ایران

2 گروه مدیریت،واحد فیروزکوه،دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

3 گروه مدیریت، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

چکیده

زمینه و هدف: مدیریت مبتنی بر ارزش با هدف هماهنگی تصمیم‌گیری‌های سازمانی با ایجاد ارزش از طریق ادغام عناصر مختلف در نظام مدیریتی امکان کنترل بهتر و خلق ارزش را فراهم می‌آورد. پژوهش با هدف طراحی الگوی مدیریت ارزش‌مدار و شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های مدیریت مبتنی بر ارزش انجام شده است.
روش‌شناسی: روش پژوهش حاضر، پژوهشی کیفی با روش تحلیل تم است که به لحاظ هدف، بنیـادین و از لحـاظ نحـوه گـردآوری داده‌هـا اکتشافی است. به‌گونه‌ای که در مرحله اول برای ارائه الگوی مدیریت ارزش‌مدار از روش مصاحبه اکتشافی و برای آزمون ابعاد الگو از روش کمی توصیفی- پیمایشی و آزمون تحلیل‌های آماری استفاده شد.
یافته‌ها: با توجه به روش پژوهش، فرآیند کدگذاری و طبقه‌بندی بر اساس سه مرحله کدگذاری باز، کدگـذاری محـوری و کدگـذاری انتخـابی انجام شد و نتایج مراحل سه‌گانه در قالب نکات کلیدی، کدها و مفاهیم ارائه شدند. در زمان انجام مصاحبه‌ها و گردآوری داده‌ها چندین مرتبه بررسی شدند و با شناسایی مفاهیم و تم‌های کلیدی، تم‌های مرتبط شمارش شدند.
نتیجه‌گیری: در این پژوهش ضمن دسته‌بندی ابعاد مدیریت ارزش‌مدار، ابعاد شناسایی‌شده با ابعاد کارکردهای مدیریت مرتبط می‌شود؛ به‌عنوان مثال، ارزش‌های سیاسی به‌عنوان یکی از ابعاد مدیریت ارزش‌مدار می‌تواند بر کارکردهای مدیریت دولتی مؤثر باشد. به‌طور کلی این پژوهش سعی کرده است که مبحث «مدیریت ارزش‌مدار» را یک گام به جلو ببرد. به‌گونه‌ای که از آن به‌عنوان یک راهبرد در بهبود عملکرد سازمانی و مدیریتی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها