توسعه مدل خودارزیابی عملکرد سازمانی مبتنی بر رویکرد چهارچوب عمومی ارزیابی(CAF)

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت، واحد قایمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قایمشهر، ایران

3 استادیار،گروه مدیریت، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

4 استادیار گروه مدیریت،واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: پژوهش با هدف توسعه مدل خودارزیابی عملکرد سازمانی مبتنی بر رویکرد چهارچوب عمومی ارزیابی در حوزه توانمندسازها انجام گرفته ‌است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر بر اساس ماهیت توسعه‌ای و کاربردی و بر اساس هدف، توصیفی و از حیث نحوه گردآوری و تحلیل داده‌ها ترکیبی است. جامعه آماری شامل؛ اعضای هیئت علمی سه استان گیلان، مازندران و گلستان بود که بعد از جمع‌آوری داده‌ها در مرحله اول از روش مصاحبه و پرسش‌نامه (باز و بسته) در مراحل بعدی برای تحلیل داده‌ها از تحلیل عاملی تأییدی، تحلیل سلسله‌مراتبی AHP و مدل‌سازی ساختاری تفسیری ISM استفاده شد.
یافته‌ها: مدل خودارزیابی در حوزه توانمندسازها با سه متغیر مسئولیت‌پذیری، اخلاق حرفه‌ای و سرمایه اجتماعی توسعه یافت و رتبه‌بندی توانمندسازها به‌ترتیب شامل؛ رهبری، راهبرد، فرآیندها، کارکنان، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، اخلاق حرفه‌ای، شراکت‌ها و منابع و سرمایه اجتماعی شد. از نتایج رتبه‌بندی و وزن توانمندسازها برای تعیین امتیاز آن‌ها در مدل توسعه‌یافته استفاده شد. روابط بین توانمندسازها نیز به کمک روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری به‌دست آمد. توانمندسازهای منابع و شرکا، اخلاق حرفه‌ای، مسئولیت‌پذیری، رهبری و راهبرد دارای قدرت نفوذ و تأثیرگذاری بالایی روی توانمندسازهای دیگر بودند.
نتیجه‌گیری: رتبه‌بندی با توجه به وزن و قدرت نفوذ متغیرها نشان‌دهنده اهمیت آن‌ها و توانمندسازهای کلیدی در مدل خودارزیابی توسعه‌یافته پیام نور در این مقطع زمانی به تشخیص خبرگان در اولویت قرار دارند.

کلیدواژه‌ها