عوامل موثر بر رفتارهای غیر اخلاقی نافع سازمان

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

2 عضو هیئت علمی دیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری. دانشگاه علامه طباطبایی. تهران. ایران

3 عضو هیئت علمی گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: یکی از چالش‌های سازمان‌های دولتی در ایران، بروز و شیوع رفتارهای غیر اخلاقی است. اخیراً نوع جدیدی از این رفتارها با عنوان رفتار غیر اخلاقی نافع سازمان مطرح ‌شده است که با هدف انتفاع سازمان و کارکنان آن انجام می‌شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر رفتارهای غیر اخلاقی نافع سازمان با نقش میانجی‌گری سازوکارهای عدم تعهد اخلاقی بررسی‌ شده است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی و بر اساس سطح تحلیل پیمایشی است. جامعه آماری، شامل مدیران و کارکنان بیمارستان‌های شهر شیراز است که بر اساس کوکران، 85 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده مورد مطالعه قرارگرفت. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه محقق‌ساخته بود که روایی ظاهری و محتوایی آن با استناد به نظر خبرگان و پایایی آن با استناد ضریب آلفای کرونباخ کل 78 درصد (78/0) به‌دست آمد که نشان‌دهنده قابلیت اعتماد پرسش‌نامه است؛ به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون تی‌تست و مدل معادلات ساختاری استفاده شد.
یافته‌ها: با توجه به نتایج مربوط به ضرایب هم‌بستگی می‌توان به این نتیجه رسید که تمامی متغیرهای فرضیه‌های پژوهش در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معنی‌داری باهم دارند و بر اساس نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش بر مبنای معادلات ساختاری، تأثیر عوامل فردی بر سازوکارهای عدم تعهد اخلاقی بیش‌تر از عوامل موقعیتی است.
نتیجه‌گیری: عوامل فردی و موقعیتی بر سازوکارهای عدم تعهد اخلاقی تأثیرگذار هستند و سازوکارهای عدم تعهد اخلاقی بر بروز رفتارهای غیر اخلاقی نافع سازمان تأثیر دارند. نتایج این مطالعه به پژوهش‌گران داخلی کمک خواهد کرد تا با دیدی جامع‌تر نسبت به پیشینه ادبیات این حوزه بتوانند کمبودهای موجود را برطرف کنند.

کلیدواژه‌ها