طراحی مدل توسعه ورزش دفاع شخصی در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: پیچیدگی و تنوع مأموریت های نیروی انتظامی ایجاب می­نماید که مأمورین ناجا برای انجام موفقیت آمیز مأموریت­های محوله در راستای تامین امنیت شهروندان، از آمادگی و توان رزمی بالایی برخوردار باشند.لذا هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل توسعه ورزش دفاع شخصی در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.
روش شناسی: این تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر روش تحقیق اکتشافی و از نظر نوع داده یک تحقیق کیفی است. شرکت کنندگان در تحقیق شامل 20 نفر از خبرگان ورزش های رزمی و اعضای هیأت علمی دانشگاه بـه صورت نمونه گیری هدفمندانتخاب، که اشباع نظری با 17 مصاحبه انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته براساس نظریه داده بنیاد است. برای روایی و پایایی از روش قابلیت اعتبار ، قابلیت انتقال پذیری ، قابلیت اطمینان و تایید پذیری استفاده گردید. در تحقیق حاضر برای تحلیل محتوی از نرم افزار تحلیل داده های کیفی مکس کیودا، جهت کدگذاری باز، کدگذاری محوری و در مرحله پایانی کدگذاری انتخابی استفاده گردید.
یافته ها: براساس نتایج پژوهش ، از میان 267 شاخص موجود، 38 مفهوم اصلى شناسایی شدند. بر اساس شاخص‌ها و مؤلفه‌های پدیده اصلی، شرایط علی،بازدارنده و تسهیل‌کننده و هم‌چنین راهبردها و پیامدها بر اساس مستندات پژوهشی و مصاحبه با خبرگان شناسایی شده و در نهایت مدل توسعه ورزش دفاع شخصی در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد گرندد تئوری ارائه گردید.
 نتیجه گیری: مدل ارائه شده می تواند به عنوان ابزار تحلیلی پیرامون عوامل مؤثر بر توسعه ورزش دفاع شخصی در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مبنای عمل قرار گیرد تا بگونه ای منطقی و اصولی به حل مشکلات این حوزه و توسعه ورزش دفاع شخصی در نیروی انتظامی پرداخت.

کلیدواژه‌ها