ارائه مدل مفهومی بهره‌ وری سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی ناجا

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت صنعتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: طی سال‌های اخیر با توجه به رشد قابل ‌توجه استفاده از سیستم‌های اطلاعات مدیریت در سازمان‌ها، پژوهشگران این حوزه تمایل فزاینده‌ای به ارتقاء بهره‌وری این سیستم‌ها پیدا کرده‌اند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های بهره‌وری سیستم‌های اطلاعات مدیریت در حوزه منابع انسانی است.
روش‌شناسی: در این پژوهش از رویکرد آمیخته اکتشافی استفاده شده است. ابتدا با استفاده از روش کیفی فراترکیب مدل مفهومی برگرفته از منابع پیشین احصاء شده و در ادامه با استفاده از روش کمی دلفی فازی اعتبارسنجی مدل انجام گرفته است.
یافته‌ها: این پژوهش ضمن بررسی و تحلیل ادبیات موضوع در حوزه بهره‌وری سیستم‌های اطلاعات مدیریت به اسـتخراج ابعـاد «اثربخشی، کارایی، کیفیت، نوآوری و هوشمندسازی» اقدام کـرده و سـپس بـه مقایسـه نتایج مشابه و نامشابه پژوهش حاضر با سایر پژوهش‌های انجام‌شده پرداخته است.
نتیجه‌گیری: معاونت نیروی انسانی ناجا برای توسعه‌ مطلوب سامانه جامع نیروی انسانی به ارتقاء بهره‌وری آن نیاز دارد. در ایـن راسـتا، پـژوهش حاضر با احصاء مدل مفهومی بهره‌وری سیستم‌های اطلاعات مدیریت در حوزه منابع انسانی رهنمودهایی ارائه کرده است؛ از این‌رو این پژوهش برای پژوهشگران حوزه سیستم‌های اطلاعات هم از دیدگاه نظری و هم از دیدگاه کاربردی، پژوهشی سودمند است.

کلیدواژه‌ها