ارائه الگوی سرمایه فرهنگی پلیس جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی رشته جامعه شناسی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

2 گروه جامعه‌شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

3 گروه جامعه شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

4 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف: یکی از مهم‌ترین مسائلی که می‌تواند هم کارایی سازمان پلیس را بهبود ببخشد و هم سبب مطالعه­ای هدفمند برای قوام بخشیدن به هویت و حیثیت خویش در درون و حتی برون سازمان بشود، سرمایه فرهنگی اوست. از این‌رو؛  این پژوهش با هدف مطالعه جامعه‌شناختی و ارائه مدل سرمایه فرهنگی پلیس جمهوری اسلامی ایران انجام گرفت.
روش‌شناسی‌: روش این پژوهش، آمیخته(کیفی- کمی) است. جامعة آماری این پژوهش کلیه خبرگان در سطح ناجا است که در بخش کیفی به روش نمونه‌گیری غیراحتمالی و هدفمند، حجم نمونه‌ای به تعداد 21 نفر انتخاب شده است. همچنین در بخش کمی به منظور تأیید مدل نیز تعداد 45 نفر به صورت هدفمند انتخاب شد است. داده‌های تحقیق در بخش مصاحبه از خبرگان به روش تحلیل محتوای کیفی و در بخش کمی با استفاده از مدل معادلات ساختاری و استفاده از نرم‌افزار اسمارت پی ال اس و به‌ویژه آزمون تحلیل عاملی تأییدی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده است.
یافته‌ها: در این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که مدل سرمایه فرهنگی پلیس جمهوری اسلامی ایران داری 3 بعد؛ 8 مؤلفه و 82 شاخص است. ابعاد سه‌گانه و مؤلفه‌های هشت‌گانه عبارتند از: سرمایه فردی و بدنی پلیس شامل( تجسم‌یافته؛ عینیت‌یافته و نهادی‌شده)؛ ب-سرمایه سازمانی پلیس(ملموس و ناملموس) و ج- سرمایه فرهنگی جامعه‌گرای پلیس(اعتماد اجتماعی پلیس؛ تعاملات اجتماعی پلیس و مردم‌داری پلیس).
نتیجه‌گیری: سازمان پلیس، با الهام و تقویت مدل سرمایه فرهنگی پلیس جمهوری اسلامی که دارای 3 بعد، 8 مؤلفه و 82 شاخص است، می‌تواند در آینده با تأسی از مفهوم سرمایه فرهنگی در فضای مناسب‌تری قرار گیرد و در رسیدن به اهداف و وظایف سازمانی، به‌ویژه برقراری نظم و امنیت، از پشتوانه این مفهوم برخوردار باشد. 

کلیدواژه‌ها