بررسی رابطه بین مدیریت دانش و سرمایه فکری با عملکرد مالی در سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد ملکان، دانشگاه آزاد اسلامی، ملکان، ایران.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد واحد مراغه

چکیده

زمینه و هدف: امروزه دانش بعنوان مهمترین ســرمایه در جوامع محســوب می شود، سازمان‌ها نیازمند رویکرد مدیریتی متفاوتی نسـبت به مســائل سازمان و کارکنان خود هســتند. حفظ و نگهداری کارکنان سازمانها و پرورش ســرمایه های فکری آنان نقش تعیین کنندهای در عملکرد سازمان دارد. از اینرو هدف کلی تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت دانش و سرمایه فکری با عملکرد مالی در سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی می‏باشد.
روش‌شناسی: این تحقیق از نظر هدف کاربردی، و از حیث روش توصیفی-تحلیلی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی بود. نمونه به حجم 261 نفر با روش نمونه گیری طبقه ای  انتخاب  و ارزیابی شدند. برای جمع‌آوری دادها، از پرسشنامه های استاندارد مدیریت دانش مدل شرون و لاوسون (2005)، سرمایه فکری بر اساس نظریهبُنتیس(1998) و عملکرد مالی مدل کاپلان و نورتون (2000) استفاده شد.
یافتهها: یافته‌های این پژوهش نشان داد که مدیریت دانش و ابعاد آن رابطه مثبت و معناداری با عملکرد مالی دارد و همچنین سرمایه فکری و ابعاد آن رابطه مثبت با عملکرد مالی دارد و در نهایت رابطه بین مدیریت دانش و سرمایه فکری نیز مورد تایید قرار گرفت.
نتیجهگیری: با استفاده از سیستم مدیریت دانش، زمینه برای خلاقیت کارکنان فراهم شده، در نتیجه سازمانها می توانند با تکیه بر سرمایه فکری مناسب، راه حل های نوآورانه تری برای حل مسایل دست یافته و از طریق بهره برداری بهتر از ایده های جدید، عملکرد مالی شان را ارتقاء دهند.

کلیدواژه‌ها