تاثیر رهبری اخلاقی بر رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی طرد شدگی در محیط کار

نوع مقاله : مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران

2 دانشیار گروه مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف: سازمان‌ها برای دست‌یابی به موفقیت و رقابت با دیگر سازمان‌ها نیازمند منابع انسانی متعهد، دارای انگیزه و کارآیی بالا هستند. بنابراین شناخت نیروی انسانی و عوامل مؤثر بر کارآیی آن‌ها برای به‌کارگیری هر چه مطلوب‌تر این سرمایه سازمانی یکی از دل مشغولی‌های مدیران سازمان‌ها بوده و می‌باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر رهبری اخلاقی بر رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی طردشدگی در محیط کار انجام شده است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر با هدف کاربردی، از نوع توصیفی و هم‌بستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارشناسان رسمی شرکت آب و فاضلاب استان تهران به تعداد 350 نفر است. روش نمونه‌گیری به‌صورت تصادفی ساده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 184 نفر انتخاب شدند. ابزار اصلی جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه بود. پرسش‌نامه‌های نوئل (2009) برای طردشدگی محیط کاری، براون و تریوینو (2006) برای رهبری اخلاقی و پادساکف (1991) برای رفتارشهروندی سازمانی استفاده شد. روایی آن به‌صورت صوری و با نظر خبرگان و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ بررسی شد. داده‌های حاصل با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد.
یافته‌ها: رهبری اخلاقی بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی طردشدگی در محیط کار در شرکت آب و فاضلاب استان تهران تأثیر و توانسته‌اند 39 درصد از تغییرات رفتار شهروندی را تبیین می‌کند. هم‌چنین، رهبری اخلاقی به میزان (79/0) درصد بر طردشدگی در محیط کار و (34/0) بر رفتار شهروندی تأثیر دارند. هم‌چنین، طردشدگی در محیط کار به میزان (80/0) درصد بر رهبری اخلاقی تأثیر بگذارد.
نتیجه‌گیری: بنابراین می‌توان گفت که با اعمال رهبری اخلاقی در یک سازمان، علاوه بر بروز رفتار شهروندی در کارکنان، می‌توان از طردشدگی در محیط کار جلوگیری کرد.

کلیدواژه‌ها