احصاء و تبیین روش های آسیب زا در تربیت دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فرماندهی آموزشی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف: یکی از عوامل توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، گسترش همه‌جانبه آموزش و تربیت صحیح و کارآمد نیروی انسانی است. هدف از پژوهش حاضر، احصاء و تبیین روش‌های آسیب‌زا در تربیت دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین بوده که پژوهش‌گر ضمن معرفی مهم‌ترین روش‌های تربیتی، آسیب‌های هرکدام از آنها را احصاء کرده است.
روش‌شناسی: روش این پژوهش توصیفی، از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع مطالعه کیفی است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان سال دوم با سابقه خدمت در یگان‌های مختلف در ناجا بوده که با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله برفی تعداد 17 نفر تا اشباع نظری با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته به سؤالات پاسخ دادند.
یافته‌ها: بر اساس یافته‌های پژوهش آسیب‌های پنج روش تربیتی، تشویق، تنبیه، آمادگی جسمانی، اعطای مسئولیت و محبت در دو مقوله مشکلات رفتاری و مشکلات هیجانی با مؤلفه‌های گوناگون دسته‌بندی شده‌اند.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج پژوهش روش‌های تربیتی موجود در دانشگاه آسیب‌هایی را به همراه دارد که احصاء و پرداختن به آنها می‌تواند در راستای تربیت بهینه دانشجویان مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها