طراحی مدل ریسک های منابع انسانی برمبنای نظریه پردازی داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، پردیس البرز، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استاد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به اهمیت سرمایه انسانی باید به ریسک‌های منابع انسانی اهتمام ویژه‌ای داشت. در این راستا پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل ریسک‌های منابع انسانی، در یکی از مراکزآموزش عالی کشور انجام شده است.
روش‌شناسی: پژوهش از نظر هدف، اکتشافی –کاربردی است و در انجام آن از راهبرد پژوهشی کیفی داده‌بنیاد استفاده شده است.داده‌های مورد نیاز با استفاده از نمونه‌گیری غیر احتمالی و گلوله‌برفی؛ از طریق مصاحبه‌ی نیمه‌ساختاریافته با ۱۵ نفر از مدیران ارشد ستادی و اجرایی (خبرگان منابع انسانی) گردآوری شده، برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها نیز از نرم‌افزار مکس کیودا نسخه ۱۲ استفاده شده است.
یافته‌ها: براساس یافته‌های پژوهش، سه دسته از ریسک‌های منابع انسانی با عنوان ریسک‌های اهداف، فرایندی و سرمایه انسانی شناسایی شد. عوامل فردی، سازمانی و محیطی به‌عنوان شرایط علّی اثرگذار بر این ریسک‌ها، عوامل کارکردی و ساختاری به‌عنوان عوامل زمینه‌ای و ارزش‌های حاکم بر جامعه، ویژگی‌های سازمان و ویژگی‌های شغل به عنوان عوامل مداخله‌گر شناسایی شد. در نهایت ضمن ارائه راهبردهای مواجهه با هریک از ریسک‌های سه‌گانه، پیامدهای حاصل از به‌کارگیری راهبردهای مذکور نیز در قالب پیامدهای اجتماعی، پژوهشی و آموزشی احصاء شد.
نتیجه‌گیری: براساس نتایج حاصل از پژوهش، نیاز به توجه جدی به عوامل زمینه‌ای، علّی، مداخله‌گر است و با اتخاذ راهبردهای مناسب، می‌توان شاهد ارتقای سطح عملکردی سازمان بود.

کلیدواژه‌ها