مستندسازی تجربیات مدیران اسلامی در تربیت و پرورش منابع انسانی

نوع مقاله : مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی اسلامی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

زمینه و هدف: توسعه دانش مدیریت اسلامی از دریچه های مختلفی قابل حصول است که آنچه تاکنون بیشتر توسط محققان این حوزه دنبال شده مراجعه به متون دینی بوده است. اما یکی دیگر از روش های توسعه این دانش مستندسازی تجربیات مدیران اسلامی می باشد که می تواند به عنوان راهی موثر و سازنده در خلق راه حل‌های کارآمد بومی برای حل مسائل مدیریتی کشور منطبق با اصول اسلامی مورد توجه قرار گیرد.
روش شناسی: این تحقیق از نوع کیفی بوده و روش تحقیق به کار رفته در آن تحلیل مضمونی می باشد. گردآوری داده های تحقیق حاضر از طریق مصاحبه های نیمه ساخت یافته با مدیران اسلامی که با استفاده از روش های نمونه‌گیری بر مبنای اعتبار و نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب شده و تا مرحله اشباع نظری ادامه پیدا کردند، صورت گرفته است.
یافته ها: حاصل تحلیل مضمونیِ 9 مصاحبه صورت گرفته، شکل گیری 186 کد توصیفی، 73 کد تفسیری (در دو سطح) و 6 مضمون فراگیر شامل «نگرش تربیت»، «اخلاق تربیت»، «راهبردهای تربیت»، «راهکارهای تربیت»، «ابعاد تربیت» و «اهداف تربیت» بوده است.
نتیجه گیری: با یک نگاه سیستمی، در الگوی پیشنهادی این تحقیق، اخلاق تربیت و نگرش در تربیت، «ورودی‌های سیستم تربیتی» را تشکیل می دهند؛ راهبردهای تربیت و راهکارهای تربیت نیز در «فرایند تربیت» بر ابعاد تربیت اثر می‌گذارند و در نهایت اهداف تربیت به عنوان «خروجی سیستم» حاصل می‌شوند.

کلیدواژه‌ها