ارائه مدلی جهت بازی وارسازی مدیریت منابع انسانی در سازمانهای دولتی

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین،قزوین،ایران

2 دانشیار،گروه مدیریت دولتی،دانشکده مدیریت و اقتصاد،دانشگاه تربیت مدرس،تهران،ایران

3 استادیار،گروه مدیریت صنعتی،دانشکده مدیریت و حسابداری ،واحد قزوین،دانشگاه آزاد اسلامی،قزوین،ایران

چکیده

زمینه و هدف: اخیراً تفکر بازی‌محور در حال گسترش به بسترهای غیر بازی شامل زمینه‌های سازمانی از جمله مدیریت منابع انسانی است، با توجه به افزایش کاربردهای آن، پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل بازی‌وارسازی مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های دولتی صورت گرفت.
روششناسی:این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی پیمایشی است، هم‌چنین با رویکرد پژوهش آمیخته متوالی صورت گرفته است. در بخش کیفی برای شناسایی مؤلفه‌های مدل، مصاحبه‌هایی با 11 نفر از اعضای هیئت علمی و مدیران ارشد منابع انسانی در سازمان‌های دولتی صورت گرفت که با روش تحلیل تم تجزیه‌وتحلیل شد، سپس مؤلفه‌های استخراج‌شده در پرسش‌نامه‌ای مبنای پژوهش کمی قرار گرفت. مشارکت‌کنندگان در بخش کمی، 360 نفر از کارکنان دستگاه‌های اجرایی دولت بودند که بر اساس حجم نمونه مناسب برای تحلیل عاملی تعیین و با روش خوشه‌ای تصادفی ساده انتخاب شدند. تجزیه‌وتحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده از پرسش‌نامه با نرم‌افزار اسمارت پی.‌ال.‌اس انجام شد.
یافته‌ها: بر اساس نتایج کیفی، مدل بازی‌وارسازی منابع انسانی شامل سه مؤلفه مکانیک‌ها، دینامیک‌ها و احساسات است. بر اساس نتایج کمی، مؤلفه‌های بازی‌وارسازی بر اقدامات مدیریت منابع انسانی و رفتار کارکنان تأثیر معنی‌داری دارد. هم‌چنین نوع سازمان بر بازی وارسازی در مدیریت منابع انسانی تأثیر دارد.
 نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج پژوهش، بازی‌وارسازی درگیری و انگیزه افراد برای انجام وظایف را افزایش می‌دهد. بنابراین مؤلفه‌های بازی‌وارسازی باید مورد توجه مدیران سازمان‌ها قرار گیرد تا با بهره‌برداری مناسب از آن، در دست‌یابی به اهداف سازمانی موفق‌تر باشند. هم‌چنین سیستم بازی‌وارسازی، باید با ماهیت سازمان هم‌راستا باشد.

کلیدواژه‌ها