ارائه الگوی آماده سازی کارکنان در شرف بازنشستگی ناجا

نوع مقاله : مقاله مستخرج از طرح پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی

2 دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف: برنامه‌ریزی و اعمال سیاست‌های دقیق و کارآمد از سوی مدیریت منابع انسانی سازمان‌ها در راستای پاسخ‌گویی به نیازهای اساسی کارکنان در شرف بازنشستگان امری ضروری بود است. از این‌رو هدف اصلی این مقاله ارائه الگویی برای آماده‌سازی کارکنان در شرف بازنشستگی ناجا است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر رویکرد پژوهشی، آمیخته است. هدف آن کاربردی و روش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری در بخش کیفی کلیه متون و پژوهش‌های مرتبط و در بخش کمی کلیه کارکنان با سابقه خدمت 25 سال به بالا هستند. بر اساس روش تحلیل عاملی تأییدی 400 نمونه آماری به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه محقق ساخته است که روایی آن با استفاده از شاخص کفایت نمونه‌گیری 925/0 و پایایی پرسش‌نامه با استفاده از آلفای کرونباخ 87/0 به‌دست آمد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری تی زوجی و تک نمونه‌ای و تحلیل عاملی تأییدی انجام شده است.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد الگوی مستخرج شامل دو بُعد فردی و سازمانی است. بُعد فردی شامل مؤلفه‌های نگرانی (25/0) و امید (18/0) و بُعد سازمانی شامل مؤلفه انتظارات (31/0) و نیازها (26/0) است. یافته‌ها نشان داد از نظر کارکنان بین وضع موجود و مطلوب فاصله وجود دارد.
نتیجه‌گیری: با توجه به فلسفه و اهداف الگو، برای پیاده‌سازی آن باید راهبردهای لازم برای کاهش نگرانی‌ها و تحقق امیدها، انتظارات و نیازهای کارکنان در شرف بازنشستگی پیش‌بینی گردد که لازمه آن کاربست راهکارهای قانونی، آموزشی، ساختاری و فرهنگی می‌باشد تا از این طریق بتوان فاصله بین وضع موجود و مطلوب را از بین برد.

کلیدواژه‌ها