طراحی الگوی شایستگی مدیران قضایی ایران

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی دانشگاه لرستان، دانشکده اقتصاد، گروه مدیریت

2 دانشیار مدیریت دانشگاه لرستان، دانشکده اقتصاد، ایران

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به جایگاه حساس مدیران قضایی در کشور، انتخاب قضات شایسته برای این سمت از الزامات اساسی قوه ‌قضاییه است. هدف پژوهش، طراحی الگوی شایستگی مدیران قضایی ایران است.
روش‌شناسی: روش انتخابی این پژوهش، ترکیبی است. نمونه در بخش کیفی، از میان معاونت‌های قوه ‌قضاییه و قضات دیوان عالی کشور، به‌صورت هدفمند، نظری و گلوله برفی انجام شده است و در نهایت با 21 تن از خبرگان قوه ‌قضاییه مصاحبه انجام شد. برای تحلیل مصاحبه‌ها، از روش کیفی داده‌بنیاد استفاده شده است و در بخش کمی از پرسش‌نامه و نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای و تحلیل معادلات ساختاری، استفاده شده است.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تعهد و عدالت در دستگاه قضایی، پدیده‌ محوری و اصلی است. این عامل نشان می‌دهد که برقراری عدالت مهم‌ترین عنصر در دستگاه قضایی است.
نتیجه‌گیری: الگوی پژوهش، از شرایط علی (ویژگی‌های شخصیتی، عوامل اخلاقی، دانش تخصصی و عوامل اعتقادی و معنوی)، عوامل زمینه‌ای )شناخت محیط کاری، اانتصاب پلکانی در سازمان، تفکر راهبردی دستگاه قضایی، داشتن سرمایه اجتماعی، مدیریت ارتباطات) مقوله‌محوری (تعهد و عدالت(، متغیرهای مداخله‌گر (رفتارهای سیاسی، مدیریت محیط(، راهبردها (برنامه‌ریزی راهبردی، هدف‌گذاری، رهبری و کنترل) و پیامدها (سلامت قضایی، شایسته‌گزینی و تعالی‌جویی دستگاه قضایی)، برای شایستگی مدیران قضایی تشکیل شده است.

کلیدواژه‌ها