ارائه الگویی به‌منظور شناسایی ابعاد و اقدامات مؤثر در پیاده‌سازی مدیریت منابع انسانی سبز

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

گروه مدیریت دولتی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان ، ایران

چکیده

زمینه و هدف: مدیریت منابع انسانی سبز با ایجاد آگاهی و تعامل میان کارکنان سازمان در خصوص محیط و عوامل محیطی، به‌گونه‌ای رفتار آن‌ها را هدایت می‌کند که به وظایف و تعهداتشان در قبال محیط زیست عمل کنند. هدف از انجام این پژوهش، ارائه الگویی برای شناسایی ابعاد و اقدامات مؤثر در پیاده‌سازی مدیریت منابع انسانی سبز با استفاده از رویکرد ترکیبی دلفی فازی و معادلات ساختاری بود.
روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، یک پژوهش توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را پانزده نفر از مدیران شرکت سایپا و متخصصان دانشگاهی تشکیل دادند. در این پژوهش از روش دلفی فازی برای شناسایی ابعاد و اقدامات مؤثر بر مدیریت منابع انسانی سبز استفاده شد. پس از شناسایی ابعاد و اقدامات مؤثر، مدلی بر همین مبنا تدوین و با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری مورد سنجش قرار گرفت.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد که خبرگان پژوهش، 9 بُعد و 33 اقدام را به‌عنوان ابعاد و اقدمات مؤثر برای پیاده‌سازی موفق مدیریت منابع انسانی سبز تشخیص دادند، هم‌چنین اثرگذاری مثبت این ابعاد و اقدامات بر پیاده‌سازی موفق مدیریت منابع انسانی سبز مورد تأیید قرار گرفت.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهد که برخی از ابعاد شناسایی شده، از جمله انتخاب سبز و مدیریت پاداش سبز تأثیر به‌سزایی در پیاده‌سازی موفق مدیریت منابع انسانی سبز دارند؛ بنابراین لازم است که مدیران بر اجرای این ابعاد تمرکز بیش‌تری داشته باشند.

کلیدواژه‌ها