رابطه بین ابعاد ویژگی‌های شغلی، فرسودگی شغلی، تمایل به ترک خدمت و بازنشستگی پیش از موعد کارکنان نیروی انتظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: ماهیت شغل پلیس به‌گونه‌ای است که کارکنان آن در معرض ابتلا به فرسودگی شغلی هستند و در این بین ویژگی‌های شغلی نقشی کلیدی را ایفا می‌کنند. بدین منظور هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطة بین ابعاد ویژگی‌های شغلی، فرسودگی شغلی، تمایل به ترک خدمت و بازنشستگی پیش از موعد کارکنان است.
روش شناسی: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از حیث نحوة گردآوری داده‌ها، پیمایشی است. جامعة آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان نیروی انتظامی استان خراسان شمالی است که با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران، تعداد 232 نفر به‌عنوان حجم نمونة آماری تعیین شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه و برای تحلیل داده‌های گردآوری شده نیز از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که فرصت‌های رشد، چالش‌برانگیز بودن کار و استقلال کاری با فرسودگی شغلی رابطه‌ای معکوس و جنبه‌های فیزیکی کار رابطه‌ای مستقیم با فرسودگی شغلی کارکنان دارد. همچنین فرسودگی شغلی به میزان بسیار بالایی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان و بازنشستگی زودتر از موعد آن‌ها تأثیرگذار است.
نتیجه‌گیری: سازمان ها برای کاهش تمایل به ترک خدمت کارکنان و بازنشستگی زودتر از موعد آنان می بایست گام هایی در راستای کاهش فرسودگی شغلی کارکنان خود بردارند که یکی از راهکارهای آن، تعریف مناسب ویژگی های شغلی است.

کلیدواژه‌ها