شناسایی عوامل تأثیرگذار در توسعه ورزش ناجا

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: افسران پلیس می‌توانند با افزایش ورزش و فعالیت بدنی، سلامت جسمی، روانی و آمادگی جسمانی خود برای فائق آمدن بر وظایف دشوار را افزایش دهند. بررسی مطالعات انجام‌یافته در این حوزه می‌تواند ضمن آشکار کردن نقاط ضعف و قوت، سندی برای برجسته‌سازی نیاز به تغییر رویکرد در زمینه سیاست‌گذاری در این حوزه باشد.
روششناسی: روش پژوهش به‌صورت آمیخته بود؛ یعنی به‌صورت کیفی و کمی انجام گرفت. در بخش کیفی از گروهی 20 نفره از متخصصان آگاه به امر ورزش ناجا مصاحبه انجام شد و عوامل شناسایی‌شده بخش کیفی در بخش کمی مورد سنجش قرار گرفتند. بخش کمی پژوهش از نوع توصیفی و هم‌بستگی بود که به لحاظ هدف کاربردی، به لحاظ ماهیت از نوع اکتشافی و به لحاظ روش، جمع‌آوری میدانی بود. برای ابزار اندازه‌گیری از پرسش‌نامه پژوهشگرساخته بخش کیفی با طیف لیکرت 7 ارزشی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش مدیران تربیت‌بدنی فرماندهی انتظامی استان‌ها و شهرستان‌ها، اساتید و مربیان و کارشناسان ورزشی ناجا و متخصصان علوم ورزشی که با اجرای طرح‌های پژوهشی در حوزه مدیریت ورزش در محیط‌های نظامی و انتظامی آشنا بودند، است. روش نمونه‌گیری به‌صورت غیرتصادفی در دسترس انجام گرفت. 220 پرسش‌نامه توزیع شد، ولی تعداد 196 پرسش‌نامه قابل تحلیل بود. روایی محتوایی پرسش‌نامه بر اساس روایی‌سنجی لاوشه مورد تأیید (85/0=CVR) و پایایی پرسش‌نامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ (82/0=α) به‌دست آمد که با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی پرسش‌نامه‌ها تحلیل شدند.
یافتهها و نتایج: براساس نتایج پژوهش، شاخص KMO برابر با 746/0 بود که نشان‌دهندة کفایت حجم نمونه است. با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی 7 مؤلفه اصلی که عبارتند از منابع انسانی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری، عوامل اقتصادی، امکانات و زیرساخت‌ها، عوامل فرهنگی و اجتماعی و عوامل فردی و  38 گویه مؤثر بر توسعه ورزش ناجا شناسایی شد که بعد از تحلیل عاملی تأییدی تعداد گویه‌ها به 37 تقلیل پیدا کرد. در مجموع توان پیشگویی مدل توسعه ورزش ناجا براساس مجموع درصد واریانس تجمعی عامل‌ها برابر با 288/70 درصد بود.

کلیدواژه‌ها


-      احسانی، محمد و همکاران (1387). طراحی و تدوین نظام جامع ورزش حرفه‌ای کشور. طرح پژوهشی. پژوهشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری.
-      احسانی، محمد؛ امیری، مجتبی؛ قره­خانی، حسن (1392). طراحی و تدوین نظام جامع ورزش حرفه‌ای کشور. شماره 17، صص 125-136.
-      باقری، علیرضا (1391). ضرورت‌های تدوین شناسنامه ورزشی در نیروهای مسلح و ویژگی‌های آن. فصلنامه مصباح، شماره 44، صص 66-43.
-      تاج بخش، محمدعلی؛ تواضع، رقیه (1390). نقش آمادگی جسمانی در حفظ و ارتقای توان رزمی نیروهای مسلح. همایش نیروی دریایی نیروی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
-      ناصری، علیرضا (1381). راهبردهای گسترش ورزش در نیروهای مسلح. فصلنامه مصباح، شماره 44، صص 17-8.
-      جلالی ‌فراهانی، مجید (1389). مدیریت اوقات فراغت و ورزش‌های تفریحی. تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
-      درخشان، محمد (1381). چالش‌های مدیریت در ورزش نیروهای مسلح. فصلنامه مصباح، شماره 44، صص 129-123.
-      درخشان مبارکه، محمد؛ باران چشمه، مهرعلی؛ آشتیانی، محمدرضا؛ اکبری یزدی، حسین (1391). تدوین هدف‌های کلان، سیاست‌ها و راهبردهای توسعه تربیت‌بدنی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه راهبرد دفاعی، سال دهم، شماره 40، صص 198-169.
-      کاشف، میرمحمد؛ عراقی، محسن (1390). چالش­های پیش­روی ورزش همگانی و تفریحی در ایران و راهبردهای آن. مجموعه مقالات همایش ملی تفرحیات سالم.
-      کشاورز، لقمان؛ فراهانی، ابوالفضل؛ موسوی جهرمی، یگانه؛ فرازیانی، فاتح (1394). عوامل تأثیرگذار بر رفتار بخش خصوصی جهت سرمایه‌گذاری در ورزش حرفه‌ای و ارائه الگو. (8)2: 45-56.
-      راسخ، نازنین؛ سجادی، سیدنصراله؛ حمیدی، مهرزاد؛ خبیری، محمد (1394). طراحی و تدوین برنامه راهبردی ورزش قهرمانی بانوان کشور ایران. (13)7: 334-309.
-      رضایی صوفی، مرتضی؛ فراهانی، ابوالفضل؛ شعبانی، عباس (1396). تحلیل محیطی ورزش حرفه‌ای ایران. (1)6: 116-106.
-      روشندل اربطانی، طاهر(1386). تبیین جایگاه رسانه­های همگانی در نهادینه کردن ورزش همگانی درکشور. نشریه حرکت، شماره33، صص 120-144.
-      دهستانی، مجتبی؛ محمودی، احمد؛ حومنیان، داود؛ خانزاده، مصطفی (1390). بررسی و اولیت‌بندی انگیزه­های مشارکت شهر تهران در ورزش­های تفریحی و همگانی. مجموعه مقالات همایش ملی تفرحیات سالم.
-      علی دوست قهفرخی، ابراهیم؛ سجادی، سیدنصراله؛ محمودی، احمد؛ ساعت چیان، وحید (1393). بررسی اولویت‌ها و راهکارهای پیشرفت ورزش قهرمانی جودوی کشور. (2)6: 246-231.
-      غفرانی، محسن؛ گودرزی، محمود؛ سجادی، سیدنصرالله؛ جلالی فراهانی، مجید؛ مقرنسی، مهدی (1388). طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش همگانی استان سیستان و بلوچستان. نشریه حرکت، شماره39، صص 131-107.
-      قره، محمدعلی (1383). بررسی وضعیت ورزش همگانی ایران و مقایسة آن با چند کشور منتخب جهان. رسالة دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه تربیت معلم تهران، صص32-28.
-      صفاری، مرجان (1391). طراحی مدل ورزش همگانی، دانشگاه تربیت مدرس، صص 144-145.
-      ظهرابی، فاطمه؛ صابونچی، رضا؛ رهام، مهدی (1391). نقش رسانه­ها در جهاد اقتصادی ورزش قهرمانی. مجله مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش، سال اول، شماره اول، صص 13-19.
-      ممتازبخش، مریم؛ فکور، یوسف (1386). بررسی راهکارهای ارتقا و توسعه ورزش همگانی بانوان دانشگاه علوم انتظامی. فصلنامه دانش انتظامی، سال نهم، شماره دوم، صص 62-53.
-      مایک گرین و باری هولیان (2008)، سیاست‌گذاری و اولویت‌بندی در توسعه ورزش قهرمانی، ترجمه رضا و احسان قراخانلو (1387)، تهران، کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول.
-      مظفری، امیر احمد؛ الهی، علیرضا (1388). نظام جامع توسعه ورزش قهرمانی جمهوری اسلامی ایران، طرح پژوهشی، پژوهشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
-      مظفری، سیدامیراحمد؛ الهی، علیرضا؛ عباسی، شهامت؛ احدپور، هنگامه؛ رضایی، زین العابدین (1391). راهبردهای توسعه نظام ورزش قهرمانی ایران، شماره13، صص 33-48.
-      سازمان تربیت‌بدنی جمهوری اسلامی ایران (1382). مطالعات تفصیلی توسعه فرهنگ ورزش. شرکت راد سامانه.
-      همتی‌نژاد، مهرعلی؛ رمضانی‌نژاد، رحیم (1375). بررسی وضعیت بدنی و میزان آمادگی قلبی-تنفسی دانشجویان پسر دانشگاه گیلان. المپیک، شماره7، صص 37-45.
-      سازمان تربیت‌بدنی جمهوری اسلامی ایران (1381). مطالعات تفصیلی توسعه ورزش همگانی و تفریحی. شرکت راد سامانه.
-      سند توسعه بخش تربیت‌بدنی و ورزش استان‌ها (1384). مرکز ملی مدیریت و توسعه ورزش کشور. معاونت برنامه ریزی راهبردی.
-      سند راهبردی نظام جامع توسعه تربیت‌بدنی و ورزش کشور (1382). شرکت رادسامانه.
-      شکیبایی، ابوالفضل؛ رحیمی، مصطفی؛ بازگیر، بهزاد؛ عسگری، علیرضا (1393). مروری بر مطالعات آمادگی جسمانی انجام گرفته در نیروهای نظامی کشور، فصلنامه علمی پژوهشی ابن‌سینا، اداره بهداشت، امداد و درمان نهاجا، سال شانزدهم، شماره چهارم، صص 79-64.
-      شعبانی بهار، غلامرضا؛ عرفانی، نصرالله؛ هادی­پور، مجتبی (1386). مقایسه و بررسی ارتباط بین ویژگی­های شخصیتی و میزان پرخاشگری در ورزشکاران مرد رشته­های منخب ورزشی شهرستان­ همدان در سال 1385. پژوهش در علوم ورزشی، شماره 14، صص 99-112.
-      شعبانی، عباس؛ رضایی صوفی، مرتضی (1393). تحلیل محیطی ورزش همگانی ایران. نشریه مطالعات مدیریت راهبردی و رفتار سازمانی در ورزش، سال اول، شماره4، صص 25-34.
-      شهبازی، مهدی؛ شعبانی مقدم، کیوان؛ صفاری، مرجان (1392). ورزش همگانی (ضرورت، موانع و راهکارها). فصلنامه مجلس و راهبرد، (76)7: 69-97.
-      Baumann, W. (2010). The global Sport for All movement: from vision to reality. In 13th World Sport for All Congress: Promoting Sport for All, Benefits and Strategies for the 21st Century Jyväskylä, Finland. pp. 9-18.
-      Brouwers, J., Sotiriadou, P., & De Bosscher, V. (2015). Sport-specific policies and factors that influence international success: The case of tennis. Sport Management Review, 18(3): 343-358.
-      Centers for Disease Control and Prevention (CDC. (2005). Adult participation in recommended levels of physical activity--United States, 2001 and 2003. MMWR. Morbidity and mortality weekly report, 54(47): 1208.
-      Collins, M. F. (2002). Sport for all as a multifaceted product of domestic and international influences. Worldwide Experiences and Trends in Sport for All (L Da Costa and A Miragaya, eds), pp. 493-523.
-      De Bosscher, V., De Knop, P., Van Bottenburg, M., Shibli, S., & Bingham, J. (2009). Explaining international sporting success: An international comparison of elite sport systems and policies in six countries. Sport Management Review, 12(3), 113-136.
-      Dubbert, P. M. (2002). Physical activity and exercise: Recent advances and current challenges. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 70, pp.526–536.
-      Gerber, M., Kellmann, M., Hartmann, T., & Pühse, U. (2010). Do exercise and fitness buffer against stress among Swiss police and emergency response service officers?.Psychology of Sport and Exercise, 11(4): 286-294.
-      Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2006). Multivariate data analysis (6th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
-      Houlihan, B., & Mangset, P. (2007). Sport Policy: A Comparative Analysis of Stability and Change. Taylor & Francis.
-      Johnson, R. R. (2012). Police officer job satisfaction: A multidimensional analysis. Police Quarterly, 15(2): 157-176.
-      Katzmarzyk, P. T., Gledhill, N., & Shephard, R. J. (2000). The economic burden of physical inactivity in Canada. Cmaj, 163(11): 1435-1440.
-      Larsen, K. (2002, October). Effects of professionalisation and commercialisation of elite sport on sport for all and sports consumtion in Denmark. In Proceedings of the 9th IOC “Sport for All” Conference.
-      Lina, S., Ruixue, C., (2012). “Research Status on Equalization of Public Sports Service for Nationwide Fitness in Hebei”. 2012 International Conference on Solid State Devices and Materials Science, Available online at www.sciencedirect.com, Physics Procedia 25 (2012): 2298 – 2303.
-      Mull, R. F., Bayless, K. G., Ross, C., & Jamieson, L. (2005). Recreational sport management Champaign. Human Kinetics.
-      Parks, J. B., Quarterman, J., & Thibault, L. (2006). Contemporary sport management (No. Ed. 3). Human Kinetics Publishers.
-      Physical Activity Guidelines Advisory Committee. (2008). Physical activity guidelines advisory committee report, 2008. Washington, DC: US Department of Health and Human Services, 2008, A1-H14.
-      Puetz, T. W., O'connor, P. J., & Dishman, R. K. (2006). Effects of chronic exercise on feelings of energy and fatigue: a quantitative synthesis. Psychological bulletin, 132(6): 866.
-      Tengpongsthorn, W. (2017). Factors affecting the effectiveness of police performance in Metropolitan Police Bureau. Kasetsart Journal of Social Sciences, 38(1): 39-44.
-      Sahragard,  Safiye., Sadjadi Hezaveh, Hamid.,  and Ashraf Ganjouei, Farideh. (2015). STRATEGIES FOR SPORTS DEVELOPMENT IN IRANIAN POLICE FORCE: AN EMPLOYEE AND EXPERT PERSPECTIVE, Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, Vol. 5 (S3): 1385-1388.
-      Sotiriadou, K., Shillbury, D., (2009). “Australian elite athlete development: An organizational perspective”. Sport Management Review, 8 (6): 13-27.
-      World Health Organization. (2009). Global health risks: mortality and burden of disease attributable to selected major risks. Geneva: World Health Organization.
-      World Health Organization. (2010). Global recommendations on physical activity for health.