دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد

2. بررسی رهبری سازمانی بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی فرهنگ سازمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1399

محمدجواد کاملی؛ علی ابدالی؛ محمد امیرآبادی؛ رضا ابدالی


مقاله پژوهشی

3. نقش میانجی شادی و نشاط در تاثیر فضیلت سازمانی بر اشتیاق شغلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1399

حمید رضا رضایی سدهی؛ حمید رضا رضایی کلید بری


4. ارزیابی عملکرد مدیریت انتظامی در بحران زلزله شهرستان آبدانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

هوشنگ غلامی؛ علی عزیزی؛ ابراهیم داودی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

5. بررسی وضعیت عوامل مرتبط با نظام پرداخت بازنشستگی کارکنان نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1400

سنجر سلاجقه؛ محسن جلالی جواران


6. ارائه الگوی بهره وری دانش منابع انسانی صنعت بیمه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1399

مرضیه دهقانی نیری؛ یوسف محمدی مقدم؛ نادر شیخ الاسلامی


مقاله پژوهشی

7. ارائه الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان‌های دولتی با محوریت توسعه پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1399

سمیه محمدی؛ سید مهدی الوانی؛ شمس السادات زاهدی؛ ناصر حمیدی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

8. الگوی امیدواری منابع انسانی در آموزش و پرورش استان لرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1399

علی یوسف وند؛ یوسف محمدی مقدم؛ محمدرضا ربیعی مندجین


مقاله پژوهشی

9. تاثیر رهبری تحول آفرین بر عملکرد نوآورانه سازمان: بررسی نقش میانجی فرهنگ و استراتژی نوآوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1399

صمد بارانی؛ سیده زینب حسینی


10. بررسی رابطه بین مدیریت دانش و سرمایه فکری با عملکرد مالی در سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

مهدی آقابیگی؛ افسانه صمدی عباسی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

11. ارائه مدل سرمایه فرهنگی پلیس جمهوری اسلامی ایران؛ ابعاد، مؤلفه ‌ها و شاخص ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

محمدرضا باباپور سکه؛ علی اصغر عباسی اسفجیر؛ علی رحمانی فیروزجاه؛ داود دعاگویان